REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0341

Ancoratge vareta acer de diàmetre 12 mm i longuitud 250 mm, resinat.

1,007,837,834,000,2851,09
Ancoratge químic estructural per adherència aplicat sobre suport massís de formigó comprimit de resistència característica 20 N / mm², realitzat a través de la inserció de barnilla enroscada amb femella i volandera, d'acer galvanitzat de qualitat 5.8 segons UNE-EN ISO 898-1, de 12 mm de diàmetre i 250 mm de longitud en trepant realitzat sobre el suport de 14 mm de diàmetre i 115 mm de profunditat anteriorment emplenat mitjançant injecció de resina epoxi d'alta resistència; amb les següents característiques: separació entre dos ancoratges de 220 mm, distància a les vores de la base d'ancoratge de 110 mm, gruix mínim de la base de 140 mm, espessor màxim de la peça a fixar de 120 mm.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,08
%02%Costos indirectes0,030,23
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0045hEspecialista en ancoratges. Nivell professional VII (Font: IVE). / més informació0,1218,362,182,180,12
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació0,1115,501,691,690,11
REU0380uVareta d'acer 5.8 de diàmetre 12 i longitud 250 mm, ancoratge químic1,002,262,26
REU0379lResina epoxi ancoratge químic0,0173,080,80
REU0207uBroquet d'injecció resines1,000,100,10
REU0204htrepant mecànica0,032,350,070,070,03
REU0350hEquip de raig d'aire a pressió0,013,750,050,050,01
REU0203hEquip d'injecció resines0,011,220,010,010,01
REU0363uClau dinamomètrica 20-100 Nm0,00361,000,36
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 12/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu