REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0339m

Repercussió de lloguer bastida penjada i marquesina, façana exterior

1,0037,1437,1413,370,8036,00
Repercussió lloguer per metre quadrat i mes d'estructura de bastida penjada, fins i tot part proporcional de visera de protecció a via pública, tendals i proteccions segons normativa de seguretat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,030,62
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0039mMarquesina de protecció anticaiguda d'objectes per a protecció de vorera. Amb lloguer per a 1 mes.0,5032,0416,0213,370,80
REU0090uLloguer diari de plataforma suspesa d'accionament manual, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en paraments verticals de fins a 30 m d'alçada, composta per entornpeu, baranes, aparell elevador, cables i estructura de suspensió, sistema anticaigudes, pescants de suspensió i altres dispositius de seguretat.10,002,0520,50
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu