REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0338u

Substitució de bonera horitzontal PVC-110, dimensions 250x250 mm.

1,00103,73103,7315,240,8514,69
Bunera sifònica de PVC per a cobertes planes amb sortida horitzontal de diàmetre 110 mm i de dimensions 250x250 mm, i amb una reixeta de PVC estabilitzada contra radiacions ultraviolada i xoc tèrmic, segons UNE-EN 1253, fins i tot retirada de l'embornal deteriorat, connexió a desaigüe de la xarxa general, totalment instal·lat i comprovat segons DB-HS-d de l'CTE, neteja, càrrega i retirada de runa sobre camió o contenidor i sense transport a abocador
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,30
%02%Costos indirectes0,033,01
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0035hOficial 1ª lampista. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,8517,9315,2415,240,85
REU0386uBunera horitzontal de PVC, de diàmetre 110 mm i de dimensions 250x250 mm1,0020,1020,10
REU0387mTub evacuació PVC sèrie B, de diàmetre 100 mm, 50% en concepte d'accessoris1,506,7210,08
REU0373uAixecat embornal sense recobriment, picat de la superfície de forjat amb martell elèctric, i preparació de l'buit per a la nova instal·lació.1,0055,0055,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 12/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu