REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0335m

Placa d'ancoratge xapa d'acer 40x40 cm, de gruix 4 mm.

1,0014,8514,854,870,3032,79
Placa d'ancoratge sobre fàbrica o formigó de dimensions 40x40 cm i gruix 4 mm de 31,40 kg / m², en palastro d'acer laminat en calent estructural S 355 JR segons UNE-EN 10025, treballat i col·locat, segons DB SE-A ​​del CTE, fins i tot aportació de material de soldadura segons UNE-EN ISO 14555, quatre rodons d'acer corrugat B 400 S, de 50 cm de longitud i 16 mm de diàmetre, soldats a la placa, anivellació, aplomat, rebut sobre el suport, neteja i pintat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,10
%02%Costos indirectes0,030,43
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0042hOficial 1ª metall. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,0317,930,450,450,03
MOU0043hEspecialista en metall. Nivell professional VII (Font: IVE). / més informació0,0318,360,550,550,03
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1217,932,152,150,12
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,1214,311,721,720,12
REU0389Xapa acer S355 de gruix 4 mm0,1640,566,49
REU0391kgAcer corrugat B 400 S de diàmetre 16 mm3,150,852,68
REU0392uRepercussió de soldadura kg / estructura5,020,020,10
REU0393lImprimació base, sobre estructura metàl·lica0,0211,430,18
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 12/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu