REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU

CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0326

Impermabilizacón coberta amb 2 LBM-40-FP, sobre capa formació pendents i p.p. embornals sifònics.

1,0038,8538,859,610,5624,74
Impermeabilització de coberta mitjançant capa de morter inferior de regularització de pendents, membrana amb protecció pesada tipus PA-7 composta dues làmines tipus LO-40-FP de oxiasfalt de 40 gr / dm² de massa total, no protegides, amb armadura constituïda per feltre de polièster, col·locades totalment adherides, mitjançant calor, entre si i flotants respecte a el suport, prèvia imprimació d'aquest amb 0.5 kg / m² d'emulsió bituminosa negra tipus ED, en vessants amb pendents compreses entre 1

%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,19
%02%Costos indirectes0,031,13
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,08115,509,24
REU0305Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -40 / FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 150 g / m², de superfície no protegida2,155,6412,13
REU0304Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una massa superficial de 200 g / m² i una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Segons UNE-EN 13252.2,151,182,54
MOU0017hOficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1817,933,233,230,18
MOU0018hAjudant aplicador de làmines impermeabilitzants. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1815,502,792,790,18
REU0306uGalleda amb bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 125 mm de diàmetre, amb reixeta plana de PVC de 300x300 mm.0,0654,623,06
REU0307uMaterial auxiliar per sanejament, per a la col·locació d'embornals sifònics PVC1,000,950,95
MOU0035hOficial 1ª lampista. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2017,933,593,590,20
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu