REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0326

ImperMabilizacon cobert amb 2 LBM-40-FP, a la capa d’entrenament pendent i P.P. Infais sifònics.

1,0038,8538,859,610,5624,74
Cobreix la impermeabilització per la capa inferior de morter de regularització de pendents, la membrana amb un tipus de protecció pesada PA-7 compostava dos tipus LO-40-FP de oxiasfalt de 40 gr/dm² de massa total, no protegida, amb armadura constituïda per feltre de feltre de polièster , col·locat totalment enganxat, per calor, entre si i flotant respecte al suport, prèviament prèviament amb 0,5 kg/m² de tipus emulsió bituminós negr No menys de 150 GR/m², inclòs el canvi d’aigües existents existents per lavabos sifonics.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,19
%02%Costos indirectes0,031,13
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,08115,509,24
REU0305Full de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -40/FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixida de 150 g/m², de superfície no protegida2,155,6412,13
REU0304El geotèxtil no de teixit compost per fibres de polièster unides per Stooping, amb una massa superficial de 200 g/m² i una obertura de con a la prova de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Segons UNE-EN 13252.2,151,182,54
MOU0017h1er aplicador oficial de fulls impermeables. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,1817,933,233,230,18
MOU0018hAplicador aplicador de fulls aquàtics. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1815,502,792,790,18
REU0306uBoileria de pica PVC, sortida vertical de 125 mm de diàmetre, amb un bastidor de PVC pla de 300x300 mm PVC.0,0654,623,06
REU0307uMaterial auxiliar per al sanejament, per a la col·locació dels embornals sifònics de PVC1,000,950,95
MOU0035h1er oficial de Fontanero. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2017,933,593,590,20
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu