REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0325m

Escopidor allistador, de pedra calcària 10x2 cm, amb trencaaigües.

1,0016,0816,086,450,4040,11
Formació d'escopidor de pedra calcària Capri o Almeria, de 110 a 150 cm de longitud, de 8 a 10 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb trencaaigües, cara i cantell recte polits, amb clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits, els sortints dels paràmetres, les cornises de façana, etc., rebut amb morter de ciment hidròfug M-10. Fins i tot p / p de preparació i regularització de el suport amb morter de ciment hidròfug M-10, rejuntat entre peces i unions amb els murs amb morter de juntes especial per a revestiments de pedra natural.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,13
%02%Costos indirectes0,030,46
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0110mEscopidor de calcària Capri, de 110 a 150 cm de longitud, de 21 a 25 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb trencaaigües, cara i cantell recte polits, segons UNE-EN 771-6.0,5016,008,00
REU0111Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.0,00157,000,16
REU0112kgMorter de rejuntat per a revestiments, interiors o exteriors, de pedra natural, polida o per a polir, compost de ciment, àrids a força de pols de marbre, pigments resistents als àlcalis i additius especials.0,011,880,02
REU0113Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N, hidròfug, tipus M-10, confeccionat en obra amb 380 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/4.0,01143,150,86
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2017,933,593,590,20
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2014,312,862,860,20
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 03/11/2014
Zona València
Observacions: AO0001-PK0004
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu