REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0323

Alicatado azulejo gres 25x40 cm, a soporte de fábrica de ladrillo con mortero cemento.

1,0027,6127,6111,710,7042,41
Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València llis, 1/0/-/- (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), 25x40 cm, 8 €/m², rebut amb morter de ciment M-5, estès sobre tota la cara posterior de la peça i ajustat a punta de paleta, reomplint amb el mateix morter els buits que poguessin quedar. Inclús p/p de preparació de la superfície suport mitjançant humitejat de la fàbrica, esquitxat amb morter de ciment fluid i repicat de la superfície d'elements de formigó (pilars, etc.); replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,23
%02%Costos indirectes0,030,80
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0638Rajola ceràmica de rajola de València llis 1/0 / - / -, 25x40 cm, 8,00 € / m², segons UNE-EN 14411.1,108,008,80
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,05115,505,78
REU0101mCantonera de PVC en cantonades enrajolades.0,550,500,28
REU0103kgMorter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.0,010,980,01
MOU0033hOficial 1ª enrajolador. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,3517,936,286,280,35
MOU0034hAjudant de enrajolador. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,3515,505,435,430,35
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 03/11/2014
Zona València
Observacions: AO0002-PK0045
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu