REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0318

Fals sostre continu de Plaques de guix N13.5, amb motllura perimetral.

1,0023,4123,417,090,4230,29
Fals sostre continu format amb placa de guix de 15 mm, de vora afinada, sobre estructura longitudinal de mestra de 60x27 mm. i perfil perimetral de 30x30 mm, ancoratge amb vareta de penjat, fins i tot part proporcional de motllura perimetral de poliestirè presa amb adhesiu (a escollir per la direcció facultativa entre 6 mostres) amb una repercussió de 1,80 m de motllura per m² de fals sostre , anivellació i tractament de juntes, a punt per pintar.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,14
%02%Costos indirectes0,030,68
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0275mPerfil d'acer galvanitzat, en U, de 30 mm.0,401,260,50
REU0276uFixació composta per tac i cargol 5x272,000,060,12
REU0277uGanxo, pengi per falsos sostres suspesos.1,200,800,96
REU0278uGanxo, segur per a la fixació de l'pengi, en falsos sostres suspesos.1,200,130,16
REU0279uConnexió superior per fixar la vareta a l'pengi, en falsos sostres suspesos.1,200,981,18
REU0280uVareta de penjat, acer galvanitzat.1,200,981,18
REU0281mPerfil, mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'amplària 60 mm, segons UNE-EN 14195.3,201,444,61
REU0282uClau, connector per a mestra 60/27.0,600,910,55
REU0283uCavallet per mestra 60/27.2,300,290,67
REU0284Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada.1,004,414,41
REU0285uCargol autoperforant 3,5x25 mm.17,000,010,17
REU0286mBanda acústica de dilatació de 50 mm d'amplada.0,400,260,10
REU0287kgPasta per a juntes, segons UNE-EN 13963.0,701,260,88
REU0288mCinta de juntes. plaques de Falsos sostres.0,450,030,01
MOU0036hOficial 1ª muntador de falsos sostres. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2417,934,304,300,24
MOU0037hAjudant muntador de falsos sostres. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1815,502,792,790,18
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu