REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0317

Coberta inclinada amb cobertura de teula. base Termochip y Texaplac.

1,00145,68145,6860,543,7041,56
Formació de coberta inclinada amb un pendent mig del 26%, sobre biguetes de fusta laminada (no incloses en aquest preu), composta dels següents elements: plafó sandvitx encadellat, compost de: cara superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 10 mm d'espessor, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extrusor de 60 mm d'espessor i cara inferior de fris d'avet natural, sobre entramat estructural; IMPERMEABILITZACIÓ: placa sota teula fixada amb cargols al suport; COBERTURA: teula ceràmica corba, 40x19x16 cm; fixada amb cargols rosca-fusta sobre llistons de fusta de pi gallec tractat o pi vermell, de 42x27 mm i qualitat VI. Inclús p/p de teules de carener, acabament lateral, ventilació i peces especials per formació de careners, tremujals, embroquetat de ràfecs i cantells lliures.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,21
%02%Costos indirectes0,034,21
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0561Panell sandvitx encadellat, compost de: cara superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 10 mm de gruix, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extruït de 60 mm de gruix i cara inferior de fris d'avet natural.1,1038,8042,68
REU0566uSubjecció placa TERMOCHIP amb clau-volandera / goma estanca, e: 16mm, galvanitzada.8,000,423,36
REU0567mBanda impermeabilitzant autoadhesiva per impermeabilització de juntes entre panells sandvitx de fusta en cobertes inclinades.1,150,650,75
MOU0047hOficial 1ª fuster. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació0,7517,9313,4513,450,75
MOU0048hAjudant de fuster. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,7515,5011,6311,630,75
REU0070uPlaca asfàltica 10 ones de perfil ondulat i color negre, formada per fibres minerals i vegetals saturades amb una emulsió bituminosa a altes temperatures, segons UNE-EN 534.1,257,469,33
REU0071uCargol galvanitzat amb tac de plàstic i volandera plom / ferro, per fixació de plaques sobre suport ceràmic.8,000,100,80
REU0514uTeula ceràmica corba, 40x19x16 cm, color palla, segons UNE-EN 1304.32,000,3611,52
REU0569uCargol rosca-fusta per a subjecció de teules a rastrell.8,000,070,56
REU0570mLlistó de fusta, pi gallec tractat o pi vermell, 42x27 mm, qualitat VI.4,001,204,80
REU0571uCargol per a subjecció de llistó.12,000,323,84
REU0572uPeça ceràmica de remat lateral, per a teula mixta, color vermell, segons UNE-EN 1304.1,301,602,08
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació1,1017,9319,7219,721,10
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,1014,3115,7415,741,10
Observacions:
Se considera una recuperación de las tejas curvas existentes del 50%.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: AO0002-PK0042
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu