REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0316

Reforç de forjat de fusta per la seva cara superior, mitjançant peces metàl·liques.

1,00142,46142,4669,074,4548,48
Reforç de bigues i biguetes de forjat de fusta mitjançant la col·locació, per la seva cara superior, de 6,5 kg/m de peça d'acer UNE-EN 10025 S275JO composta per perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i platina, amb capa d'emprimació anticorrosiva, treballat en taller; ancorada a la bigueta amb 10 fixacions per metre lineal formades per cargols rosca-fusta d'acer zincat, de 7 mm de diàmetre i 90 mm de longitud; ataconat entre la bigueta i la peça metàl·lica de reforç amb morter de ciment M-15; reomplert entre reforços metàl·lics amb formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, densitat entre 1200 i 1500 kg/m³, (quantitat mínima de ciment 275 kg/m³), fabricat en central; col·locació de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, abocat i estesa de capa de 4 cm de formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot. Inclús p/p de picat en els murs de recolzament sobre l'entrega de la bigueta, per rebre el perfil; execució d'estries en la cara superior de les biguetes, mitjançant motoserra, per acoblar en elles el reforç metàl·lic; massissat de les entregues de les peces metàl·liques sobre el mur; neteja de la cara superior del forjat i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge. Sense incloure demolició de les capes existents sobre la cara superior de les biguetes de fusta, ni la neteja i el sanejat de les biguetes.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,38
%02%Costos indirectes0,034,11
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0554kgPerfil d'acer UNE-EN 10025 S275JO, per a reforç de bigues i biguetes de fusta en la seva cara superior, Lycea, composta per perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i platina, treballat en taller , acabat galvanitzat en calent.10,804,6550,22
REU0555uCargol rosca-fusta d'acer zincat amb cap hexagonal, de 7 mm de diàmetre, 90 mm de longitud i qualitat 5.6 segons UNE-EN ISO 898-1.18,000,122,16
REU0113Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N, hidròfug, tipus M-10, confeccionat en obra amb 380 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/4.0,04143,155,44
REU0468Formigó lleuger de resistència a compressió 2,5 MPa, de densitat 500 kg / m³, conductivitat tèrmica 0,116 W / (mK), confeccionat en obra amb 1.100 litres d'argila expandida, de granulometría entre 10 i 20 mm, densitat 275 kg / m³ i 150 kg de ciment Portland amb calcària CEM II / BL 32,5 R, segons UNE-EN 197-1.0,06134,008,04
REU0456Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.1,101,852,04
REU0448hMecànica a benzina, de 50 cm d'espasa i 3,2 CV de potència.0,203,550,710,710,20
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació0,2515,503,883,880,25
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació2,0017,9335,8635,862,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació2,0014,3128,6228,622,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: AO0002-PK0040
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu