REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0308m

Aixecat baixant de Fibrociment, amb gestió de residus.

1,0079,3979,39
Aixecat de baixant de fibrociment sense recuperació, fins i tot retirada d'enderrocs i càrrega sobre camió o contenidor fins i tot projectes, gestions, llicències, tramitacions, gestió de residus, retirada d'enderrocs, càrrega i transport a abocador autoritzat (incloent canons d'abocament).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,032,31
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0265mDesmuntatge de baixant de fibrociment amb amiant i elements de fixació, per a una longitud mitjana a desmuntar d'entre 26 i 100 m, plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb mitjans i Equips adequats i càrrega mecànica de l'material desmuntat sobre camió o contenidor.1,1062,7068,97
REU0266Transport de plaques de fibrociment amb amiant, procedents de la demolició d'una coberta, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificades, paletitzades i carregades sobre camió , considerant l'anada, descàrrega i tornada.0,0395,203,05
REU0267Lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos de plaques de fibrociment amb amiant, procedents de la demolició d'una coberta, incloent el cost de l'abocament.0,03158,005,06
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu