REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0307m

Demolició de reforç existent IPE120-140

1,0025,9825,9810,440,8040,18
Demolició de reforç sota forjat de base de perfils laminats tipus IPE120-140 o similar separat dos cadascuna 80-100 cm, consistent en el tall a la zona de plaques d'ancoratge; així com l'eliminació de les plaques que ancoratge que impedeixin el posterior reforç de l'forjat; amb retirada de runes i càrrega, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-12
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,16
%02%Costos indirectes0,030,65
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0144Apuntalament bigueta de formigó en forjat.0,655,333,462,520,16
REU0263mRetirada Reforç, amb perfil IPE120-160, picat i tall placa i perfils1,0012,5012,50
REU0022dLloguer mola gran manual, amb discos de tall0,086,100,49
REU0067hEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica.0,053,090,150,150,05
REU0182hEquip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente.0,167,371,181,180,16
REU0264uMartell elèctric demolidor Hilti / kango.0,0516,000,80
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1217,932,152,150,12
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,3114,314,444,440,31
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu