REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0302m

Reforç estructural forjat Sistema Herms tub CR DIT 289 / R 100x100x4.

1,00137,87137,8748,073,3034,87
Reforç de forjat comprès per: - Apuntalament de la zona afectada per la reparació, de ser necessària. - Demolició de envans afectada en una alçada no superior a 35-40 cm. (Retirada de runa, càrrega i transport a abocador) fins i tot reposició de la mateixa una vegada realitzat el reforç. - Picat de recobriment de biguetes en tota la longitud, retirada de runa, càrrega i transport de runa a abocador. - Desviament de les instal·lacions d'electricitat o fontaneria afectades. - Elevació de materials. - Imprimació de la cara inferior de la bigueta de formigó amb resines epoxídiques Sikadur 32 FIX. - Col·locació en cada bigueta de formigó de 1 fila de connectors M8 de 70 mm de longitud previ bany en resines epoxi. - Col·locació amb ancleje químic de plaques metàl·liques de posttensió de la casa comercial HERMS S.A. - Col·locació de perfil metàl·lic d'acer amb tubs galvanitzats de 100x100x4 i 90x90x4 amb 2 files de connectors superiors metàl·lics - Sistema HERMS D.I.T. 289 (units mitjançant cargols de fixació amb un mínim d'encastament de 45 cm), amb capa superior de morter de retracció controlada SIKA TOP 122 fins que vessi pels laterals després del premi de cargols de posttensió - disposició de 2 línies de barres d'acer corrugat 10 mm AEH-B500SD, a cada costat de les unions entre trams de biga extentible - Supressió d'apuntalament. - Protecció dels elements metàl·lics (perfils i plaques) mitjançant projecció de llana de roca o similar amb un gruix mínim de 3-4 cm en tot el seu contorn.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,54
%02%Costos indirectes0,032,77
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0301uSubministrament i col·locació placa d'ancoratge Herms DIT-289.0,5432,6417,632,770,17
RE0141mPicat de guix de la cara inferior de bigueta1,003,683,683,500,37
REU0256mBiga extensible Herms DIT 289, perfil tubular galvanitzat de 100x100x4 i 90x90x4, amb dues files de connectors superiors metàl·lics1,0033,0033,00
RE0144Apuntalament bigueta de formigó en forjat.0,505,332,671,940,12
RE0143mSanejat estructural cara inferior bigueta de formigó.1,0018,2818,2812,820,94
REU0258uDesviament de les instal·lacions d'electricitat o fontaneria afectades a l'instal·lar reforç de biguetes0,2514,003,50
REU0257mDemolició de envans per a l'obertura de buits a bigues passants, sistema de reforç Herms DIT 289, fins i tot taponat i reposició de la mateixa, i acabat amb revestiment arrebossat de guix.0,1516,002,40
REU0253kgMorter sikatop 122 / s, sac 28 kg.6,201,599,86
REU0259kgSikadur 32 Fix pont unió reforç biguetes forjats0,0126,710,21
REU0260uConnector M6x70 sistema Herms DIT 2895,000,080,40
REU0254uPistola aplicadora sistema Herms DIT 2890,1033,003,17
REU0255uPort a obra Suport Herms DIT 2892,151,352,90
REU0262Ignifugat de perfileria metàl·lica amb fibres minerals per EF90 i gruix mig 3-4 cm.0,4024,559,82
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,7517,9313,4513,450,75
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,9514,3113,5913,590,95
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu