REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0298u

Modelització del comportament d'una estructura (10 UI)

1,002.242,682.242,682.125,2979,7594,77
Modelització del comportament d'una estructura de fusta, acer, formigó armat o mixta, incloent el seu fonament, per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en el càlcul de sol·licitacions, tensions i deformacions derivades de l'aplicació de les accions previstes pel seu ús i per la normativa corresponent, a partir de les dades obtingudes en una campanya prèvia de determinació de geometria, inspecció i documentació de fissuració i deformacions de l'estat actual, execució de cales i assaigs de laboratori, i comprovació dels coeficients de seguretat derivats d'aquest anàlisi. Inclou: anàlisi de documentació sobre estat actual, visita del tècnic calculista per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 6 unitats d'inspecció), memòria de càlcul i informació gràfica de suport, conclusions i recomanacions. No inclou la definició, en el seu cas, del reforç o manteniment de l'estructura, que serà matèria del corresponent projecte d'execució, ni la direcció o assistència tècnica en la fase d'execució.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0239,66
%02%Costos indirectes0,0359,48
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0064hAuxiliar tècnic. Nivell professional V (Font: IVE). / Més informació22,0020,58452,76452,7622,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació40,0030,001.200,001.200,0040,00
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació11,0030,00330,00330,0011,00
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
RE0159uDedicació d'un tècnic al reconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici o local, sense desplaçament6,0011,5569,3066,003,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient1,2518,0822,6021,531,25
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell. La peritació dels elements estructurals està supeditada a la disponibilitat de dades suficients sobre la resistència dels materials de l'estructura, estat de conservació, dimensió d'elements estructurals, etc. Aquest preu inclou una única modelització de l'estructura; cada modelització ulterior, amb modificació de les dades de partida, es valorarà en un 25% del preu de la primera modelització.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/04/2018
Zona València
Observacions:
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu