REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0296u

Redacció projecte i direcció en reparació element constructiu (1 UI)

1,00727,62727,62338,4414,9046,51
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la reparació de l'element constructiu, redacció de projecte i annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de l'estat final de les obres.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,10
%02%Costos indirectes0,031,65
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0265uRedacció de projecte en reparació element constructiu (1 UI)0,30592,01177,60113,245,25
RE0266uEstudi de Seguretat i Salut en reparació element constructiu (1 UI)0,30270,4181,1221,350,90
RE0294uEstudi de Gestió de Residus en reparació element constructiu (1 UI)0,30262,0178,6018,950,90
RE0270uDirecció facultativa en reparació element constructiu (1 UI)0,30471,64141,4969,303,15
RE0269uCoordinació Seguretat i Salut en reparació element constructiu (1 UI)0,30349,21104,7637,501,65
RE0295uCoordinació Gestió Residus en reparació element constructiu (1 UI)0,30287,6886,3023,101,05
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,0025,0025,0025,001,00
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,0030,0030,0030,001,00
Observacions:
Es considera un element constructiu cada grup d'elements constructius amb característiques similars que poden ser tractats de forma homogènia i unitària (per exemple: portes, finestres, bigues, forjats, etc.). No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales a executar, si és el cas. Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 18/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0265, RE0266, RE0267, RE0268, RE0269, RE0270, RE0294, RE0295 i RE0296.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu