REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0284

Transport de runes, a verteder autoritzat

1,0039,6339,632,860,207,22
Transport de residus de construcció, excavació de terres i demolició, barrejats, considerant un 30% d'esponjament, els quals hauran de ser separats en fraccions per un gestor de residus autoritzat abans de l'abocament, considerant com no perillosos segons la Llista Europea de Residus (LER ) publicada per Ordre MAM / 304/2002, dut a terme per empresa autoritzada per la Conselleria de Medi Ambient de la Comunitat Valenciana, a contenidor portàtil de 4 m³ de capacitats, ubicat a la via pública i transportat a planta de tractament. Considerant temps d'anada, tornada i canvi de contenidor, amb part proporcional de mitjans auxiliars, sense incloure càrrega, segons Llei 10/1998 a nivell nacional així com la Llei 10/2000 de Residus de la Comunitat Valenciana.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,06
%02%Costos indirectes0,030,09
Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0128Transport residus barreja, en contenidor 4 m³1,0036,6236,62
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2014,312,862,860,20
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/6/17
Zona València
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu