REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0281u

Instal·lació elèctrica interior per a habitatge unifamiliar

1,002.898,052.898,051.524,0585,0052,59
Instal·lació elèctrica interior per a habitatge unifamiliar, consistent en Quadre general de comandament i protecció per a habitatge unifamiliar, format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de l'interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 3 interruptors diferencials de 40 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A, per a protecció dels següents circuits interiors ( no inclosos en aquest preu): 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per tancament automatitzat. Instal·lació de 85 punts d'interrupció, conmutació i bases d'endolls, inclús punts de llum, cablejats, caixes de registre i mecanismes de qualitat standard.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0230,48
%02%Costos indirectes0,0383,52
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0714uQuadre general de comandament i protecció per a habitatge unifamiliar, format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de l'interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 3 interruptors diferencials de 40 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A, per a protecció dels següents circuits interiors ( no inclosos en aquest preu): 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per tancament automatitzat.1,00240,00240,00
REU0591uMaterial per a instal·lació elèctrica d'un punt d'interrupció, conmutació o base d'endoll, incloent repercussió de punts de llum, cablejat, caixes de registre i mecanismes de qualitat standard.85,0012,001.020,00
MOU0031hOficial 1ª electricista. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació85,0017,931.524,051.524,0585,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 7/02/2017
Zona València
Observacions:
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu