REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0233

Paviment rajola gres 31x31 cm, en capa gruixuda, sense sòcol.

1,0026,7526,7512,030,7244,97
Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de gres monococció, polit 2/0 / - / - (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), de 31x31 cm, 8 € / m²; rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Fins i tot p / p de neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si s'escau, juntes de partició i juntes estructurals existents en el suport, eliminació de l'material sobrant de l'rejuntat i neteja final de l'paviment. Sense sòcol.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,24
%02%Costos indirectes0,030,77
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0113Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N, hidròfug, tipus M-10, confeccionat en obra amb 380 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/4.0,04143,155,01
REU0228Rajola ceràmica de gres esmaltat 2/0 / - / -, 30x30 cm, 8,00 € / m², segons UNE-EN 14411.1,058,008,40
REU0229kgCiment blanc BL-22,5 X, per a pavimentació, en sacs, segons UNE 80305.1,000,140,14
REU0230Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.0,00157,000,16
MOU0033hOficial 1ª enrajolador. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,3617,936,456,450,36
MOU0034hAjudant de enrajolador. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,3615,505,585,580,36
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0131
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 2/07/2019
Observacions: Preu cype RSC010 31,01 €. Preu IVE ERSP34.abaa 31,62 €
Edita preu