REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0227

Sanejat murs de pedra vistos en interiors

1,0030,1830,1817,401,3657,65
Sanejat de murs de pedra, en drap interior d'habitatge, consistent en: Buidar les juntes de la pedra en una profunditat de 2 a 5 cm, substituir pedres i maons degradats i netejar amb un raspall metàl·lic. Omplir les juntes, buits i barraques de el suport amb el morter base de arrebossat, o directament amb els revestiments. També apilament, retirada i càrrega de runa i restes generades sobre camió o contenidor
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,21
%02%Costos indirectes0,030,67
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0060Picat mur exterior / interior morter de ciment, gruix menor o igual a 3 cm1,006,996,996,660,68
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2817,935,025,020,28
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,4014,315,725,720,40
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,03115,503,47
REU0241uMaterial de construcció per a intervenció senzilla albañileria0,1845,008,10
Observacions:
Saneado de muro medianero considerando eliminar completamente el revestimento de yeso o mortero de cemento existente, hasta dejar visto el muro de mamposteria ordinaria.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: AO0002-PK0147
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 1/07/2019
Observacions: Preu cype RQO010 20,55 €. Preu IVE RRPS21aaa.5bad 19,11 €
Edita preu