REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0225

Paviment rajola terratzo gra mitjà 40x40 cm, sense polit.

1,0023,2523,2510,700,6446,02
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de terratzo de gra mitjà (entre 6 i 27 mm) per a exterior, classificat d'ús normal segons UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Marfil i en possessió de certificats d'assaigs, amb un polit inicial en fàbrica, per polir i abrillantar en obra; col·locades a cop de test sobre llit de morter de ciment M-5, amb sorra de molla, de 3 cm d'espessor; i separades d'1 a 1,5 mm entre si. Fins i tot preparació de la capa base existent, replanteig, humectació de les peces, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de contracció i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; farcit de les juntes de separació entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles i neteja final.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,21
%02%Costos indirectes0,030,67
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,03115,503,47
REU0485Rajola de terratzo per a interior, ús normal, gra mig (entre 6 i 27 mm), format nominal 40x40 cm, color Marfil, amb un primer polit en fàbrica, per a polit i abrillantat final en obra, segons UNE-EN 13748-1.1,057,357,72
REU0486kgCiment blanc BL-22,5 X, per a pavimentació, en sacs, segons UNE 80305.1,000,140,14
REU0487kgColor o borada, rejunte, per paviment de rajolas de terratzo.0,500,680,34
MOU0022hOficial 1ª soldador. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,3217,935,745,740,32
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació0,3215,504,964,960,32
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 1/07/2019
Observacions: Preu cype RSB030 22,61 €. Preu IVE UPCE.5bad 21,52 €
Edita preu