REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0219

Forjat unidireccional inclinat formigó armat, cantell 25 + 5 cm, bigueta T18 autoresistent.

1,00111,07111,0748,852,5143,98
Forjat unidireccional de formigó armat, inclinat, realitzat en dos nivells, amb alçada lliure de planta d'entre 3 i 4 m, cantell 30 = 25 + 5 cm, realitzat amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en obra, i abocada amb cubilot amb un volum total de formigó segons càlcul, i acer UNE-EN10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, amb una quantia total segons plànols d'estructura i detall; sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils; bigueta pretensadaT-18; revoltó de formigó, 60x20x25 cm, inclús part proporcional de peces especials; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME 25x25Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Fins i tot part proporcional de cèrcols de vora. Inclòs neteja i retirada de runes.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,98
%02%Costos indirectes0,033,21
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0449Sistema d'encofrat continu per a forjat unidireccional de formigó armat, fins a 3 m d'alçària lliure de planta, compost de: puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils.1,1014,5015,95
REU0450uRevoltó de formigó, 60x20x25 cm, inclús p / p de peces especials.5,650,663,73
REU0451mBigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, segons UNE-EN 15.037-1.0,174,840,80
REU0452mBigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, segons UNE-EN 15.037-1.0,915,174,69
REU0453mBigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, segons UNE-EN 15.037-1.0,495,892,92
REU0454mBigueta pretensada, T-18, Lmedia => 6 m, segons UNE-EN 15.037-1.0,087,210,60
REU0455kgAcer en barres corrugades, varetes, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborat en taller i col·locat en obra, diàmetres varis.11,001,1512,65
REU0456Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.1,101,852,04
REU0457Formigó HA-25 / B / 20 / IIa, fabricat en central i transportat a obra en Camió formigonera 6,5m³.0,2169,7514,65
REU0136hCamió amb grua autoportant 16m.0,2149,5010,4010,400,21
MOU0057hOficial 1ª d'estructures. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació1,1517,9320,6220,621,15
MOU0058hAjudant d'estructures. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació1,1515,5017,8317,831,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: Preu Cype EHU024 47,72 €. Preu IVE EEFH1cbaaaabab 52,05 €. Preu ITeC (genèric) (sense revisar) 14LFN78F 46,36 €. Preu ACAE (26 + 5, B-7) UGEN_E05HU14 83,44 €.
Edita preu