REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0219

Concrete reforçat inclinat unidireccional, cançó 25+5 cm, Valueta T18 Authorsisista.

1,00111,07111,0748,852,5143,98
El formigó reforçat forjat unidireccional, inclinat, realitzat en dos nivells, amb una alçada de planta lliure entre 3 i 4 m, cantant 30 = 25+5 cm, elaborat amb formigó HA-25/B/20/IIa Cubilote amb un volum total de formigó segons el càlcul, i l’acer UNE-EN10080 B 500 s a la zona de reforç de negatius i connectors de bigues i zunchos, amb una quantitat total segons els avions d’estructura i detalls; Sistema de forma contínua amb puntes, sopes metàl·liques i trobada de fusta tractada reforçada amb varetes i perfils; PRE-SENSED-Vigue de la 11a; Bovedilla de formigó, 60x20x25 cm, fins i tot part proporcional de peces especials; Capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de distribució formada per MES electrosoldat 25x25ø 5-5 B 500 T 6x2.20 UNE-EN 10080. Fins i tot part proporcional dels zunchs de vora. Inclosa la neteja i la retirada de les deixalles.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,98
%02%Costos indirectes0,033,21
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0449Sistema de forma contínua per a formigó armat unidireccional forjat, fins a 3 m d’alçada lliure, compost per: puntes, sopes metàl·liques i superfície de fusta tractada reforçada amb varetes i perfils.1,1014,5015,95
REU0450uBovedilla de formigó, 60x20x25 cm, fins i tot per a peces especials.5,650,663,73
REU0451mPretensed Vigue, T-18, LMedia = <4 m, segons UNE-EN 15037-1.0,174,840,80
REU0452mPretensed Vigue, T-18, Ledia = 4/5 m, segons UNE-EN 15037-1.0,915,174,69
REU0453mPretensed Vigue, T-18, Ledia = 5/6 m, segons UNE-EN 15037-1.0,495,892,92
REU0454mPretensed Vigue, T-18, LMedia => 6 m, segons UNE-EN 15037-1.0,087,210,60
REU0455kgAcer en barres corrugades, varetes, UNE-EN 10080 B 500 s, elaborat al taller i col·locat al lloc, diversos diàmetres.11,001,1512,65
REU0456Electrosoldada Me 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2.20 UNE-EN 10080.1,101,852,04
REU0457HA-25/B/20/IIA de formigó, fabricat a Central i transportat a la feina en un camió de formigó de 6,5 m³.0,2169,7514,65
REU0136hCamió de grues automàtics de 16 m.0,2149,5010,4010,400,21
MOU0057hOficial 1 d’estructures. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació1,1517,9320,6220,621,15
MOU0058hAssistent d’estructura. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació1,1515,5017,8317,831,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: CYPE EHU024 Preu 47,72 €. IVE PREU IEFH1CBAAAABABABABABAB 52,05 €. Preu ITEC (genèric) (sense revisar) 14LFN78F 46,36 €. Preu ACAE (26+5, B-7) UGEN_E05HU14 83,44 €.
Editar preu