REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0210

Arrebossat reglejat, amb morter ciment.

1,0026,7026,708,240,5030,86
Revestiment de paraments interiors i exteriors amb arrebossat reglejat de morter industrial per a arrebossat, de 15 mm de gruix, color gris, acabat llis, per a la realització de la capa base amb revestiments continus de doble capa, acabat remolinat, gruix 15 mm, aplicat manualment, armat i reforçat amb malla antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,16
%02%Costos indirectes0,030,77
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0402kgMorter industrial per a arrebossat, de 15 mm de gruix, color gris, acabat llis, compost per ciment d'alta resistència, àrids seleccionats i altres additius, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1.25,000,6817,00
REU0403Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g / m² de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, amb 25 kp / cm² de resistència a tracció, per armar morters monocapa.0,222,420,53
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,3017,935,385,380,30
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2014,312,862,860,20
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: Preu Cype RBB020 11,49 €. Preu IVE ERPE1ccab 14,60 €. Preu ACAE UPRXCOT053 (sense revisar) 13,68 €.
Edita preu