REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0205

Enrajolat de pedra natural 60x30x2 cm, morter de ciment, a estesa.

1,0059,1359,1311,710,7019,80
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Crema Llevant, per interiors, de 60x30x2 cm, acabat polit; rebudes amb morter de ciment M-5, confeccionat en obra sense retardants. Fins i tot formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i neteja.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,23
%02%Costos indirectes0,031,72
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0419Rajola de marbre nacional, Crema Llevant polit, 60x30x2 cm, segons UNE-EN 12058.1,0523,4524,62
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,18115,5020,79
REU0112kgMorter de rejuntat per a revestiments, interiors o exteriors, de pedra natural, polida o per a polir, compost de ciment, àrids a força de pols de marbre, pigments resistents als àlcalis i additius especials.0,031,880,06
MOU0033hOficial 1ª enrajolador. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,3517,936,286,280,35
MOU0034hAjudant de enrajolador. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,3515,505,435,430,35
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: Preu Cype RSP011 45,56 €. Preu IVE (crema marfil) ERSP1aakadb 70,01 €. Preu ACAE (sense revisar) (crema marfil) ULEVBZbd 63,87 €.
Edita preu