REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0193u

Direcció facultativa de rehabilitació de façana (10 UI)

1,00896,55896,55593,2926,6066,17
Direcció facultativa de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 10 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,00
%02%Costos indirectes0,038,70
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0186uVisita a obra del director d'obra, inclús desplaçament3,5068,88241,08192,508,75
RE0187uVisita a obra del director d'execució, inclús desplaçament3,5068,88241,08192,508,75
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / Més informació1,3022,0028,6028,601,30
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,3025,0032,5032,501,30
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,3030,0039,0039,001,30
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient1,3018,0823,5022,391,30
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació1,3069,3090,0985,803,90
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0090,0090,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,00100,00100,00
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0181, RE0193, RE0194, RE0195.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu