REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0191u

Redacció de projecte de rehabilitació de façana (22 UI)

1,001.188,191.188,19927,6543,8478,07
Redacció de projecte d'execució per a la rehabilitació d'una façana amb intervenció en 22 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana. Inclou: visites i desplaçament, visita del tècnic per a inspecció de la façana, memòria del document, plec de condicions, pressupost, annex d'instal·lació de bastida, i tots els plànols necessaris per a poder acometre les obres.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,60
%02%Costos indirectes0,038,32
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de memòria1,4687,92128,21122,115,83
RE0175uDedicació d'un tècnic a la redacció d'apartat, secció o annex de plec de condicions1,4666,3196,7092,104,37
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de pressupost1,4687,92128,21122,115,83
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat1,4685,60124,83118,885,83
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
RE0178uDedicació d'un tècnic a la presa de dades o estat actual en una unitat d'inspecció, sense desplaçament1,4610,8115,7615,010,73
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient5,4618,0898,6993,995,46
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació3,4669,30239,66228,2410,37
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,4625,0036,4636,461,46
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,4630,0043,7543,751,46
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0090,0090,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,07100,00107,12
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0185, RE0190, RE0191, RE0192.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu