REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0191u

Redacció de projecte de rehabilitació de façana (20 UI)

1,001.176,241.176,24917,3643,3877,99
Redacció de projecte d'execució per a la rehabilitació d'una façana amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana. Inclou: visites i desplaçament, visita del tècnic per a inspecció de la façana, memòria del document, plec de condicions, pressupost, annex d'instal·lació de bastida, i tots els plànols necessaris per a poder acometre les obres.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,58
%02%Costos indirectes0,038,25
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de memòria1,4487,92126,24120,245,74
RE0175uDedicació d'un tècnic a la redacció d'apartat, secció o annex de plec de condicions1,4466,3195,2190,694,31
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de pressupost1,4487,92126,24120,245,74
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat1,4485,60122,91117,055,74
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
RE0178uDedicació d'un tècnic a la presa de dades o estat actual en una unitat d'inspecció, sense desplaçament1,4410,8115,5214,780,72
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient5,4418,0898,2893,615,44
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació3,4469,30238,11226,7710,31
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,4425,0035,9035,901,44
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,4430,0043,0843,081,44
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0090,0090,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,06100,00106,04
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0185, RE0190, RE0191, RE0192.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu