REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0137m

Cosit estàtic fissures en envans de maó ceràmic.

1,0029,2229,2225,692,1587,92
Cosit estàtic de fissura sobre fàbrica de maó ceràmic mitjançant la inclusió de grapes d'acer corrugat B 500 S de 10 mm de diàmetre i 30 cm de longitud, col·locades cada 30 cm, creuant transversalment la fissura, comprenent: obertura de caixes (a manera de regates) perpendiculars a la direcció de la fissura; netejat, mullat i abeurada d'aquestes, rebut de les grapes en les caixes amb morter de ciment i sorra lleugerament addicionat de calç, dosificació 1: 0.5: 4, perquè no es produeixin excessives retraccions, col·locació de les grapes i farcit de les caixes fins al nivell de l'parament i de la fissura ja cosida amb morter tixotròpic de reparació injectat a pressió controlada.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,51
%02%Costos indirectes0,030,84
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0028hEspecialista de paleta en cosits estàtics. Nivell professional VII (Font: IVE). / més informació0,7518,3613,7713,770,75
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,7514,3110,7310,730,75
REU0031kgMorter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg.2,200,651,43
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,00115,500,23
REU0015kgPerfileria d'acer B-500-S 6 / 16mm varetes corrugades, tall i subministrament a peu d'obra.0,670,780,52
REU0203hEquip d'injecció resines0,301,220,370,370,30
REU0204htrepant mecànica0,352,350,820,820,35
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 8/06/2017
Observacions: Preu Cype FFY030 26,87 €. Preu IVE RFFP1aca 33,10 €.
Edita preu