REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0134%

Mesures en matèria de seguretat i salut en obra

1,002,582,58
Mesures en matèria de seguretat i salut a adoptar per l'Empresa Contractista de les obres per tal que pugui dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament sota el control de l'Coordinador en matèria de Seguretat i salut durant l'execució de l'obra, d'acord amb els estudis i plans corresponents i amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, fins i tot redacció de Pla de seguretat i salut.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,030,08
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
%1U%Valoració alçada en %2,501,002,50
Observacions:
El preu d'aquesta partida correspon a un % aproximat sobre el PEM, descomptant els capítols destinats a mesures en matèria de seguretat i salut, residus, control de qualitat i d'altres capítols amb títol precedit per la barra /. L'amidament de la partida, per tant, correspon a aquesta quantitat parcial del PEM dividida per cent.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/06/2019
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 19/06/2019
Observacions:
Edita preu