REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0132

IPE-120 Escala metàl·lica i capa de compressió. E: 15 cm.

1,00114,54114,5433,322,2029,09
Escala metàl·lica Zanca, cantant de 15 cm, compost per: bigues d'acer calent Une-en 10025 S275JR, en perfils simples, IPE 120, treballats i muntats al taller, amb la preparació de superfícies en el grau SA21/2 segons la ISO ISO 8501- 1 i posterior aplicació de mans de dues mans amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 micres per mà; Bard de doble ceràmica de 100x25x3,5 cm, fins i tot part proporcional de peces especials; Compressió de formigó reforçat de 7 cm de gruix es troba-en 10080 B 500 s a la zona de reforç de negatius, quantitat 1,8 kg/m³ i malla electrosoldat 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2.20 UNE-EN 10080, com a armadura de distribució. Fins i tot el muntatge i el desmuntatge del sistema de l’encofrat i la part proporcional de la preparació de les vores, les soldadures, els talls, les peces especials, emergeix i la reparació en el treball de quants tocs i/o danys s’originen per motius de transport, manipulació o muntatge, amb les raons El mateix grau de preparació de superfícies i imprimació.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,62
%02%Costos indirectes0,032,95
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0191Sistema parcial d’encofrats de fusta, recuperable, per a l’execució de suports macurats en bigues i voltes de metall forjades, degudament propulsades, amortitzable en 50 usos, fins a 4,5 m d’alçada.0,2226,005,72
REU0173kgAcer enrotllat UNE-EN 10025 S-275-JR, en una simple peça de perfils laminats calents de la sèrie IPN, IPE, HEB, HEM, HEM i UPN, treballava en un taller, aplicat en reforços estructurals.25,360,7920,03
REU0030kgTkrom House Paint, barca de 25 kg, imprimació antocorrosiva S/R Gray 411 o similar.1,222,092,55
REU0015kgB-500-S 6/16mm Perfils d’acer corrugat, tall i subministrament a la feina.1,950,781,52
REU0193Electrosoldada Me 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2.20 UNE-EN 10080.1,102,052,26
REU0194Elaboració de formigó HA-25/B/20/IIA, amb formigó portàtil elèctric de 250L.0,12233,0027,96
REU0199uBARD CERàmica 100x25x3.5 cm.8,000,887,04
REU0182hEquips d’oxicor, amb acetilè com a combustible i oxigen com a oxidant.0,087,370,590,590,08
REU0067hElements i equips auxiliars per a soldadura elèctrica.0,153,090,460,460,15
MOU0024hOficial 1 Metructurista Metaly Structuristic. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,4517,938,078,070,45
MOU0025hAssistent de muntatge estructurista metàl·lic. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,4515,506,986,980,45
MOU0022h1er oficial de soldadors. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,2417,934,304,300,24
MOU0026hOficial 1 d’estructures i forma de formigó reforçat .. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació0,3217,935,745,740,32
MOU0027hAssistent estructurista i formigó reforçat. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,3215,504,964,960,32
RE0133uPlaca Anclaje Placa S-275-JR Acer, 250x250x10 mm.0,3042,6312,792,220,19
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: Preu CYPE (només escales i altiplans, sense passos) EAE010 7,14 €/kg
Editar preu