REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0131

Sostre de biguetes metàl·liques IPE-160 i capa de compressió.

1,0099,5299,5228,601,7428,74
Formació de sostre metàl·lic, cantell 29 = 25 + 4 cm, compost de: biguetes d'acer laminat en calent UNE-EN 10025 S275JR, en perfils simples, IPE 160, treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21 / 2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans d'imprimació amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma; revoltó de formigó, 60x20x25 cm, inclús part proporcional de peces especials; capa de compressió de formigó armat de 4 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en obra, amb formigonera portàtil de 250L, i abocada manual, volum de formigó 0,08 m³ / m², acer UNE -EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius, quantia 1,8 kg / m³, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-eN 10080, com a armadura de repartiment, fins i tot aplicació de morter vermiculita Vermiplaster o similar en cara inferior a la de bigueta metàl·lica com element protector contra el foc per a una RF-90; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat i part proporcional de preparació de vores, soldadures, talls, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i / o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfícies i imprimació.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,57
%02%Costos indirectes0,032,88
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0191Sistema d'encofrat parcial de fusta, recuperable, per a execució de massissats de suports en forjats de biguetes metàl·liques i revoltons, degudament apuntalat, amortitzable en 50 usos, fins 4,5 m d'alçada.0,2526,006,50
REU0192uRevoltó de formigó, 60x20x25 cm, inclús p / p de peces especials.7,500,675,03
REU0173kgAcer laminat UNE-EN 10025 S-275-JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat en taller, aplicat en reforços estructurals.36,600,7928,91
REU0030kgPintura casa TKROM, pot 25kg, imprimació antocorrosiva S / R gris 411 o similar.0,982,092,05
REU0015kgPerfileria d'acer B-500-S 6 / 16mm varetes corrugades, tall i subministrament a peu d'obra.1,950,781,52
REU0193Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.1,102,052,26
REU0194Elaboració de Formigó HA-25 / B / 20 / IIa, en obra, amb formigonera portàtil elèctrica de 250L.0,08233,0018,64
REU0182hEquip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente.0,047,370,260,260,04
REU0067hEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica.0,023,090,060,060,02
MOU0024hOficial 1ª muntador estructurista metàl·lic. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,4717,938,438,430,47
MOU0025hAjudant muntador estructurista metàl·lic. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,4615,507,137,130,46
MOU0022hOficial 1ª soldador. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1517,932,692,690,15
MOU0026hOficial 1ª d'estructures i encofrador de formigó armat .. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,3017,935,385,380,30
MOU0027hAjudant estructurista i encofrador de formigó armat. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,3015,504,654,650,30
REU0169kgMorter Vermiplaster, per a protecció passiva contra el foc, sac de 20kg.4,200,612,56
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: Preu Cype EAF010 60,71 €. Preu IVE (intereix 55 cm) EEFA1daab 72,21 €.
Edita preu