REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0131

Forged de VE-160 METALS METALS I CAPA DE COMPRESSIÓ.

1,0099,5299,5228,601,7428,74
Formació forjada metàl·lica, cantant 29 = 25+4 cm, composta per: Viatges d'acer calent Une-en 10025 S275Jr, en perfils simples, IPE 160, treballats i muntats al taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 A ISO 8501-1 i posterior aplicació de dues mans d’imprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 micres per mà; Bovedilla de formigó, 60x20x25 cm, fins i tot part proporcional de peces especials; Compressió de formigó reforçat de 4 cm de gruix es troba-en 10080 B 500 s a la zona de reforç de negatius, quantitat 1,8 kg/m³ i malla electrosoldat 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2.20 UNE-EN 10080, com a armadura de caseta, Fins i tot l’aplicació de morter vermiculita vermipaster o similar a la cara inferior del metall Vigueta com a element protector contra el foc per a un RF-90; Assemblea i desmuntatge del sistema d’encofrats i part proporcional de l’edició, preparació de superfície de soldadura i imprimació.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,57
%02%Costos indirectes0,032,88
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0191Sistema parcial d’encofrats de fusta, recuperable, per a l’execució de suports macurats en bigues i voltes de metall forjades, degudament propulsades, amortitzable en 50 usos, fins a 4,5 m d’alçada.0,2526,006,50
REU0192uBovedilla de formigó, 60x20x25 cm, fins i tot per a peces especials.7,500,675,03
REU0173kgAcer enrotllat UNE-EN 10025 S-275-JR, en una simple peça de perfils laminats calents de la sèrie IPN, IPE, HEB, HEM, HEM i UPN, treballava en un taller, aplicat en reforços estructurals.36,600,7928,91
REU0030kgTkrom House Paint, barca de 25 kg, imprimació antocorrosiva S/R Gray 411 o similar.0,982,092,05
REU0015kgB-500-S 6/16mm Perfils d’acer corrugat, tall i subministrament a la feina.1,950,781,52
REU0193Electrosoldada Me 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2.20 UNE-EN 10080.1,102,052,26
REU0194Elaboració de formigó HA-25/B/20/IIA, amb formigó portàtil elèctric de 250L.0,08233,0018,64
REU0182hEquips d’oxicor, amb acetilè com a combustible i oxigen com a oxidant.0,047,370,260,260,04
REU0067hElements i equips auxiliars per a soldadura elèctrica.0,023,090,060,060,02
MOU0024hOficial 1 Metructurista Metaly Structuristic. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,4717,938,438,430,47
MOU0025hAssistent de muntatge estructurista metàl·lic. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,4615,507,137,130,46
MOU0022h1er oficial de soldadors. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1517,932,692,690,15
MOU0026hOficial 1 d’estructures i forma de formigó reforçat .. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació0,3017,935,385,380,30
MOU0027hAssistent estructurista i formigó reforçat. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,3015,504,654,650,30
REU0169kgMortar Vermipaster, per a la protecció passiva d’incendis, 20kg.4,200,612,56
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: CYPE Preu EAF010 60,71 €. IVE Preu (Intereje 55 cm) EEFA1DAAB 72,21 €.
Editar preu