REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0125

Demolició de forjat de formigó armat, amb biguetes metàl·liques.

1,0066,6566,6563,485,6695,24
Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes metàl·liques conformades tipus IPE-IPN, entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb mitjans manuals, martell pneumàtic compressor i equip de oxitall, fins i tot aixecat paviment, part proporcional de neteja , aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,27
%02%Costos indirectes0,031,90
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0184hMartell pneumàtic demolidor1,234,085,025,021,23
REU0185hCompressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³ / min.0,928,808,108,100,92
REU0182hEquip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente.0,367,372,652,650,36
MOU0022hOficial 1ª soldador. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,2517,934,484,480,25
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació1,4515,5022,4822,481,45
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació1,4514,3120,7520,751,45
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: Preu Cype (amb biguetes de formigó) DEH020 46,65 €. Preu IVE (forjat unidireccional formigó armat) DDDE4aa 62,80 €. Preu ITeC K2148AB1 27,24 €. Preu ACAE (amb biguetes de formigó) UGEN_E01DSH1 26,88 €.
Edita preu