REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0121

Sistema Thermocal DBBLOK d'aïllament tèrmic i revestiment mineral de façanes.

1,0032,0732,0717,431,0654,35
Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic i revestiment mineral de façanes, per la seva cara exterior, amb el sistema Thermocal DBBLOK, format per una capa de morter d'enlluït aïllant tèrmic i acústic, Thermocal, de 20 mm de gruix, aplicat mitjançant projecció mecànica amb un rendiment de 15 kg / m², i una capa de morter monocapa de calç, Ibercal Màster 450 Thermo, acabat remolinat, color a escollir, de 10 mm de gruix.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,35
%02%Costos indirectes0,030,92
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0114lMorter d'acabat, aïllant tèrmic i acústic, hidròfug i transpirable, Thermocal DBBLOK, compost de calç, perlita expandida, vermiculita exfoliada i microesferes buides de vidre, tipus GP CSIII W2 T1, segons UNE-EN 998-1, densitat 455 kg / m³ , calor específica 823 J / kgK i conductivitat tèrmica 0,068 W / (mK); per aplicar mitjançant projecció mecànica.15,000,8312,45
REU0115mPerfil de PVC rígid per a formació d'arestes en revestiments de morter monocapa.0,750,370,28
REU0116mJunquillo de PVC.1,250,350,44
REU0117kgMorter monocapa de calç, Ibercal Màster 450 Thermo DBBLOK, compost de calç hidràulica natural, calç hidratada d'alt contingut en calci, sorra de sílice, calcites cristal·litzades, minerals lleugers, pigments inorgànics i additius especials, tipus OC CSII W2, segons UNE-EN 998-1; per a aplicar manualment o mitjançant projecció mecànica, com acabat decoratiu de l'enlluït.0,250,790,20
MOU0019hOficial 1ª d'arrebossats. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,4817,938,618,610,48
MOU0020hAjudant d'arrebossats. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,4315,506,676,670,43
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,1514,312,152,150,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: Preu Cype NAR020 39,14 €.
Edita preu