REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0119m

Escopidor pedra calcària Capri de 25x2 cm.

1,0025,8925,897,160,4427,66
Formació d'escopidor de calcària Capri, de 110 a 150 cm de longitud, de 21 a 25 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb trencaaigües, cara i cantell recte polits, amb clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits, els sortints dels paràmetres, les cornises de façana, etc., rebut amb morter de ciment hidròfug M-10. Fins i tot part proporcional de preparació i regularització de el suport amb morter de ciment hidròfug M-10, rejuntat entre peces i unions amb els murs amb morter de juntes especial per a revestiments de pedra natural.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,14
%02%Costos indirectes0,030,75
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0110mEscopidor de calcària Capri, de 110 a 150 cm de longitud, de 21 a 25 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb trencaaigües, cara i cantell recte polits, segons UNE-EN 771-6.1,0516,0016,80
REU0111Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.0,00157,000,16
REU0112kgMorter de rejuntat per a revestiments, interiors o exteriors, de pedra natural, polida o per a polir, compost de ciment, àrids a força de pols de marbre, pigments resistents als àlcalis i additius especials.0,011,880,02
REU0113Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N, hidròfug, tipus M-10, confeccionat en obra amb 380 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/4.0,01143,150,86
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2217,933,983,980,22
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2214,313,183,180,22
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per ?
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: Preu Cype HRN060 18,55 €. Preu IVE EFZV7cb 22,84 €. Preu ITeC (30 cm d'ample, 3 cm de gruix) E8K434DK 43,27 €. Preu ACAE (31 cm d'ample, 3 cm de gruix) UBAF_481 34,22 €.
Edita preu