REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0113

Galeries i balconades sobre espais no habitables, impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques.

1,0023,6223,6210,760,6345,55
Impermeabilització de galeries i balconades sobre espais no habitables, realitzada amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM (SBS) -40 / G-FP (140), adherida amb imprimació asfàltica, tipus EA, a el suport de morter de ciment CEM II / BP 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra, amb espessor medi de 4 cm i pendent de l'1% a 5%, acabat remolinat, i protegida amb capa separadora (no inclosa en aquest preu). LÀMINA AUTOPROTEGIDA MINERAL
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,22
%02%Costos indirectes0,030,68
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,04115,504,62
REU0105kgImprimació asfàltica, tipus EA, UNE 104231.0,301,280,38
REU0106Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -40 / G-FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 150 g / m², de superfície autoprotegida mineral.1,156,056,96
MOU0017hOficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,4117,937,357,350,41
MOU0018hAjudant aplicador de làmines impermeabilitzants. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,2215,503,413,410,22
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 6/06/2017
Observacions: Preu Cype NIG020 25,38 €. Preu IVE ENIQ1aaa 14,57 €. Preu ITeC (LBM (SBS) -50 / G) E721BC27 14,73 €.
Edita preu