REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0102u

Lloguer de bastida tubular de façana 30 dies. Superfície 250 m².

1,00695,25695,25
Lloguer, durant 30 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'alçada màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'alçada, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 250 m², considerant com a superfície de façana la resultant del producte de la projecció en planta de l'perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida. Fins i tot part proporcional de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100% ..
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,0320,25
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0086uLloguer diari de m² de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de 10 m d'alçada màxima de treball, constituït per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, fabricat segons les exigències de qualitat recollides en la norma UNE-eN ISO 9001 i complint amb les normes UNE-eN 12810 i UNE-eN 12811; compost de plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'alçada, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a execució de façana; fins i tot xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%.7.500,000,09675,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: Preu Cype 0XA110 803,15 €. Preu IVE MMAT2a (250m² x 2,88 € / m²) = 720 €. Preu ITeC (amortització diària bastida tubularmetálico fix, alçària <= 2 m) L1215250 0,09 € / m². Preu ACAE (lloguer i instal·lació d'1 mes, alçària <8 m) PGENA04.0024 (250m² x 7,66 € / m²) = 1915 €.
Edita preu