REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0101u

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular de façana, 250m².

1,001.996,881.996,88
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'alçada màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 250 m², segons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat de el muntatge. Fins i tot part proporcional de muntatge i desmuntatge de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions. Muntatge, desmuntatge i lloguer per al primer mes.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,0358,16
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0084uRepercussió, per m², de muntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de 10 m d'alçada màxima de treball, constituït per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, fabricat segons les exigències de qualitat recollides en la norma UNE-eN ISO 9001 i complint amb les normes UNE-eN 12810 i UNE-eN 12811; compost de plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'alçada, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a execució de façana; fins i tot xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%.252,114,921.240,38
REU0085uRepercussió, per m², de desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de 10 m d'alçada màxima de treball, constituït per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, fabricat segons les exigències de qualitat recollides en la norma UNE-eN ISO 9001 i complint amb les normes UNE-eN 12810 i UNE-eN 12811; compost de plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'alçada, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a execució de façana; fins i tot xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%.252,112,77698,34
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: Preu Cype (muntatge i desmuntatge) 0XA130 1.779,50 €. Preu IVE (muntatge i desmuntatge, alura 8-12 m) MMAT3b (250m² x 6,85 € / m²) = 1.712,50 €. Preu ITeC (muntatge i desmuntatge, alçària <= 2 m) L1213251 (250m² x 5,64 € / m²) = 1410 €. Preu ACAE (lloguer i instal·lació d'1 mes, alçària <8 m) PGENA04.0024 (250m² x 7,66 € / m²) = 1915 €.
Edita preu