REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0092

Envà pluvial en paret mitgera amb plaques conformades asfàltiques.

1,0018,1918,197,910,5043,49
Envà pluvial de fins 12 m d'alçada, format per plaques asfàltiques 10 ones, de perfil ondulat i color negre amb sistema de fixació directa, disposició de les plaques en filades cavalcades i fixades a la paret mitgera directament sobre el suport ceràmic amb claus buits. Fins i tot part proporcional d'accessoris, acabaments i elements de fixació. Totalment muntat, amb retirada de material sobrant i càrrega en contenidor. Sense considerar bastides o mitjans d'elevació a tall.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,16
%02%Costos indirectes0,030,53
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0070uPlaca asfàltica 10 ones de perfil ondulat i color negre, formada per fibres minerals i vegetals saturades amb una emulsió bituminosa a altes temperatures, segons UNE-EN 534.1,107,468,21
REU0071uCargol galvanitzat amb tac de plàstic i volandera plom / ferro, per fixació de plaques sobre suport ceràmic.6,000,100,60
REU0072mRematada perimetral de planxa galvanitzada esmaltada, diversos colors.0,401,940,78
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2014,312,862,860,20
MOU0011hOficial 1ª muntador de tancaments industrials. / més informació0,1517,932,712,710,15
MOU0012hAjudant muntador de tancaments industrials. / més informació0,1515,502,342,340,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 05/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 11/01/2018
Observacions: Preu Cype NIT020 21,58 €. Preu IVE (sobre llistons de fusta) ENIF4a 25,00 €. Preu ITeC (fibrociment amb aïllament interior sobre perfils d'acer galvanitzat) 4631112A 53,11 €. Sense revisar Preu ACAE (fibrociment sobre corretges metàl·liques no incloses) UGEN_EO6PF2 46,56 €. sense revisar
Edita preu