REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0091

Façana de doble fulla de panell de xapa perfilada d'acer, amb aïllament intermedi.

1,0044,5444,5412,620,8628,33
Tancament de façana de doble fulla, format per panell exterior de xapa perfilada nervada d'acer S320 GD galvanitzat de 0,6 mm espessor i 30 mm altura de cresta, aïllament de manta de llana de vidre no higroscòpica revestida per una de les seves cares amb un vel de vidre reforçat, segons UNE-EN 13162, de 60 mm de gruix i safata soport interior de safata de xapa nervada d'acer galvanitzat de 0,6 mm espessor, fins i tot part proporcional de cavalcaments, minves i accessoris de fixació oculta i estanquitat i altres elements i treballs necessaris per a la formació de buits, juntes, cantonades, remats i trobades amb altres materials. Totalment muntat, amb retirada de material sobrant i càrrega en contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,25
%02%Costos indirectes0,031,29
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0060Xapa nervada perfil d'acer UNE-EN 10346 S320 GD galvanitzat de 0,6 mm espessor i 30 mm altura de cresta.escripció de l'preu unitari.1,056,266,57
REU0061Manta de llana de vidre no higroscòpica revestida per una de les seves cares amb un vel de vidre reforçat, segons UNE-EN 13162, de 60 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,5 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,04 W / (mK ), per a aïllament en sistemes de doble xapa metàl·lica.1,053,563,74
REU0062Safata de xapa nervada d'acer galvanitzat de 0,6 mm espessor, per a ús en tancaments multicapa.1,0516,5017,33
REU0063Acabament lateral d'acer galvanitzat, espessor 0,6 mm, desenvolupament 500 mm.0,344,451,51
REU0064uCargol autoroscant de 6,5x70 mm d'acer inoxidable, amb volandera.1,500,500,75
REU0065mJunta d'estanqueïtat per a xapes d'acer.0,420,900,38
REU0066uCargol autoroscant de 4,2x13 mm d'acer inoxidable, amb volandera.2,050,050,10
REU0067hEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica.0,113,090,340,340,11
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,0514,310,720,720,05
MOU0011hOficial 1ª muntador de tancaments industrials. / Més informació0,3517,936,206,200,35
MOU0012hAjudant muntador de tancaments industrials. / Més informació0,3515,505,365,360,35
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 11/01/2018
Observacions: Preu Cype FLA020 43,76 €. Preu IVE (amb aïllant PUR-50 mm) EFIL1beac 55,92 €. Preu ITeC E635G228 41,60 €. Preu ACAE UGEN_EO6PAF4 49,86 €. Sense revisar
Editar preu