Avantobres SL
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0090

Sistema ROCKWOOL de trasdosat directe, de plaques de guix laminat amb aïllament incorporat, en tancaments de façana.

1,0029,0529,059,860,5933,94
Extradossat directe sobre partició interior, realitzat amb plaques de guix laminat - | (10 + 30) (LR) Labelrock 406.110 | ROCKWOOL, amb aïllament de llana de roca, de 30 mm de gruix, incorporat a la placa, rebuda amb pasta de material d'unió sobre el parament vertical; i 55 mm de gruix total, fins i tot part proporcional de replanteig de la línia de parament acabat, de les zones de pas i dels buits; col·locació successiva, per a cada placa, de les paletades de pasta d'unió en el parament suport; tall de les plaques, col·locació de falques a la zona inferior i col·locació individual de les plaques mitjançant pressió sobre les paletades; formació de junts de dilatació; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de juntes mitjançant pasta i cinta de juntes; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,20
%02%Costos indirectes0,030,84
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0054Placa prefabricada de guix amb un panell de llana de roca de doble densitat, Labelrock 406.110 ROCKWOOL, gruix 10 + 30 mm, resistència tèrmica 0,9 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,034 W / (mK), calor específic 840 J / kgK, factor de resistència a la difusió de el vapor d'aigua 1,3 i Euroclasse A1 de reacció a foc.1,1014,2615,69
REU0056kgPasta per a juntes, segons UNE-EN 13963.0,301,260,38
REU0055kgPasta d'unió, segons UNE-EN 14496.3,500,582,03
REU0057mCinta de juntes.1,600,030,05
MOU0009hOficial 1ª instal·lador Plaques prefabricades interiors. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,3417,936,106,100,34
MOU0010hAjudant muntador de prefabricats interiors. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1515,502,332,330,15
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,1014,311,431,430,10
Empresa: Avantobres SL
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 21/12/2018
Observacions: Preu Cype PTW040 27,65 €. Preu IVE (gruix 9,5 + 30 mm, aïllant MW) EFPY6aab 29,79 €. Preu ACAE (sistema PLACO PRIMA PLACOMUR) UPLC-T028 48,45 € Sense revisar.
Edita preu