REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0089

Aïllament per insuflació, des de l'interior, en cambres d'aire de tancament de doble fulla de fàbrica.

1,0027,6827,6821,671,3378,29
Rehabilitació energètica de façana de doble fulla de fàbrica, desde l'interior de la vivenda, cambra d'aire de 50 mm de gruix mitjà, mitjançant injecció de nòduls de llana mineral natural (LMN) sense lligants, BorraLW (Tervol S) KNAUF INSULATION, amb densitat 30 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK); tapat dels forats executats en el parament, mitjançant massillat i escatat. Inclòs part proporcional de maquinària per a injecció, realització de forats, protecció d'elements contigus i neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat. Inclou: realització de trepants en el parament; protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs d'injecció; injecció de l'aïllament; tapat dels trepants.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,43
%02%Costos indirectes0,030,79
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0050kgMorter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, tipus GP CSIII W2 segons UNE-EN 998-1.1,500,220,33
REU0049kgNòduls de llana mineral natural (LMN) sense lligants, no aptes com a suport nutritiu per al desenvolupament de fongs ni bacteris, densitat 35 kg / m³, conductivitat tèrmica 0,034 W / (mK), Euroclasse A1 de reacció a el foc i capacitat d'absorció de aigua a curt termini <= 1 kg / m², segons EN 14064-1, per a injecció o reblert de càmeres.1,752,554,46
REU0051hMàquina per insuflació d'aïllament en cambres d'aire.0,1512,951,941,940,15
MOU0007hOficial 1ª aplicador de productes aïllants. / més informació0,5917,9310,5810,580,59
MOU0008hAjudant aplicador de productes aïllants. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,5915,509,159,150,59
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 21/12/2018
Observacions: Preu Cype NAE020 8,76 €. Preu IVE RNTF15bd 14,12 €. Preu ITeC K7C174A8 6,60 € sense revisar. Preu ACAE UGEN_R11AAMA 23,64 € sense revisar.
Edita preu