REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0089

Aïllament d’insugulació, des de dins, en cambres d’aire de recintes de doble recinte.

1,0027,6827,6821,671,3378,29
Rehabilitació energètica de façana de doble fulla de fàbrica, desde l'interior de la vivenda, cambra d'aire de 50 mm de gruix mitjà, mitjançant injecció de nòduls de llana mineral natural (LMN) sense lligants, BorraLW (Tervol S) KNAUF INSULATION, amb densitat 30 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK); tapat dels forats executats en el parament, mitjançant massillat i escatat. Inclòs part proporcional de maquinària per a injecció, realització de forats, protecció d'elements contigus i neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat. Inclou: realització de trepants en el parament; protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs d'injecció; injecció de l'aïllament; tapat dels trepants.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,43
%02%Costos indirectes0,030,79
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0050kgMorter de ciment, gris, compost de ciment, agregats seleccionats i additius, tipus GP CSIII W2 segons UNE-EN 998-1.1,500,220,33
REU0049kgNòduls de llana minerals naturals (LMN) sense unió, no adequats com a suport nutricional per al desenvolupament de fongs o bacteris, densitat de 35 kg/m³, conductivitat tèrmica 0,034 p/(mk), Euroclasa A1 de reacció del foc i capacitat d’absorció d’absorció de curtmetratge -Elter aigua <= 1 kg/m², depenent del 14064-1, per injecció o càmera farcida.1,752,554,46
REU0051hMàquina per a la insuficiència de l’aïllament a les cambres d’aire.0,1512,951,941,940,15
MOU0007h1 aplicador oficial de productes aïllants. / Més informació0,5917,9310,5810,580,59
MOU0008hAplicador de productes aïllants. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,5915,509,159,150,59
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 21/12/2018
Observacions: CYPE NAE020 8,76 €. Preu ive rntf15bd 14,12 €. ITEC Preu K7C174A8 6,60 € sense comprovar. ACAE PREU UGEN_R11AAMAMA 23,64 € sense revisar.
Editar preu