REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0081m

Empresillat de pilar 40x40 cm PNL-100.10 mm

1,00254,83254,83201,8511,1279,21
Reforç de suport rectangular de formigó armat de dimensions 40x40 cm per confinament d'enreixat de 4 perfils normalitzats d'acer laminat en calent S275 PNL-100.10 mm de 15 kg / m segons UNE 10025-2 disposats a les arestes de el suport i units en les quatre cares mitjançant platabandes d'unió metàl·liques soldades in situ, cada 25 cm, per constricció per refredament, fins i tot aportació de material de soldadura segons UNE-EN ISO 2560, treballat i col·locat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,024,04
%02%Costos indirectes0,037,30
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0042hOficial 1ª metall. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació5,5617,9399,7399,735,56
MOU0043hEspecialista en metall. Nivell professional VII (Font: IVE). / més informació5,5618,36102,12102,125,56
REU0165kgSubministrament de Perfil angular L100x100x10 mm.4,400,763,34
REU0359mPerfil rectangular de 55x12 mm7,045,4438,30
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 21/12/2018
Observacions: Preu Cype EHP010 183,33 € (iguals caràcterístiques). Preu IVE REHR11hfee 270,62 €. Preu ITeC (secció pilar de 30x30 cm a 40x40 cm) K4S513A1 227,84 €. (Sense revisar)
Edita preu