REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0070

Demolició solera de formigó en massa, gruix 10 cm.

1,009,429,428,970,8795,22
Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense incloure la demolició de la base suport ni deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-13.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,18
%02%Costos indirectes0,030,27
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació0,2015,503,103,100,20
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,3014,314,294,290,30
REU0348hCompressor portàtil dièsel mitja pressió 4 m³ / min.0,124,700,560,560,12
REU0184hMartell pneumàtic demolidor0,254,081,021,020,25
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 05/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 12/12/2018
Observacions: Preu Cype DRS070 11,48 €. Preu IVE DDDE1aa 10,99 €. Preu ITeC K2192311 11,49 € sense revisar
Edita preu