REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0052

Enrajolat de rajoles porcelàniques col·locades amb adhesiu ciment cola.

1,0044,5944,5913,620,8030,54
Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de gres porcelànic, polit 2/0 / - / - (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), de 41x41 cm, 22 € / m²; rebudes amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, amb doble encolat, i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Fins i tot part proporcional de neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i juntes estructurals existents en el suport, eliminació de l'material sobrant de l'rejuntat i neteja final de l'paviment.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,27
%02%Costos indirectes0,031,29
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0113Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N, hidròfug, tipus M-10, confeccionat en obra amb 380 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/4.0,04143,155,01
REU0236kgAdhesiu de ciment normal, C1, segons UNE-EN 12004, color gris.6,000,352,10
REU0233Rajola ceràmica de gres porcelànic 2/0 / - / -, 41x41 cm, acabat polit, 22,00 € / m², segons UNE-EN 14411.1,0022,0022,00
REU0229kgCiment blanc BL-22,5 X, per a pavimentació, en sacs, segons UNE 80305.1,000,140,14
REU0230Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.0,00157,000,16
MOU0033hOficial 1ª enrajolador. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,5017,938,978,970,50
MOU0034hAjudant de enrajolador. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,3015,504,654,650,30
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 09/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: Preu Cype RSG010 34,37 €. Preu IVE ERSA11daaa 46,78 €. Preu ITeC E9DC1J13 38,66 € sense revisar
Edita preu