REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0051

Enrajolat de rajoles ceràmiques amb morter de ciment, a estesa.

1,0030,3830,3815,480,9250,95
Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 2/0 / - / - (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus - / -), de 30x30 cm, 8 € / m²; rebudes amb maça de goma sobre una capa semisec de morter de ciment M-5 de 3 cm d'espessor, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces, disposat tot el conjunt sobre una capa de separació o desolidarització de sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Fins i tot part proporcional de replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i juntes estructurals existents en el suport , eliminació de l'material sobrant de l'rejuntat i neteja final de l'paviment.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,31
%02%Costos indirectes0,030,88
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0113Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N, hidròfug, tipus M-10, confeccionat en obra amb 380 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/4.0,04143,155,01
REU0228Rajola ceràmica de gres esmaltat 2/0 / - / -, 30x30 cm, 8,00 € / m², segons UNE-EN 14411.1,058,008,40
REU0229kgCiment blanc BL-22,5 X, per a pavimentació, en sacs, segons UNE 80305.1,000,140,14
REU0230Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.0,00157,000,16
MOU0033hOficial 1ª enrajolador. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,5017,938,978,970,50
MOU0034hAjudant de enrajolador. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,4215,506,516,510,42
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 09/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: Preu Cype RSG011 20,04 €. Preu IVE ERSA3cba 28,69 €. Preu ITeC (col·locat amb adhesiu) E9DDAB27 27,23 € sense revisar.
Edita preu