REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0050

Arrebossat base de morter de ciment, mestrejat.

1,0018,7918,7912,750,8267,86
Formació en façanes i paraments interiors, de capa base de 15 mm de gruix, per a revestiments continus de doble capa, amb arrebossat reglejat de morter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, acabat remolinat, impermeable a l'aigua de pluja. Aplicat manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc de termoargila. Fins i tot part proporcional de preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la superfície de l'parament, formació de juntes, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,26
%02%Costos indirectes0,030,54
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0226kgMorter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, tipus GP CSIII W2 segons UNE-EN 998-1.22,500,214,73
REU0227Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g / m² de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, amb 25 kp / cm² de resistència a tracció, per armar morters monocapa.0,212,410,51
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,5414,317,737,730,54
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2817,935,025,020,28
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 9/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: Preu Cype RPE010 17,25 €. Preu IVE ERPE1Daab 14,25 €. Preu ITeC E81135A2 17,80 € sense revisar
Edita preu