REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0048

Partició interior, fàbrica maó ceràmic per a revestir LH-11.

1,0020,9520,9513,330,8063,63
Formació de fulla de partició interior de 1/2 peu d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit triple, per revestir, 33x16x11 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot part proporcional de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de base, minves, trencaments, lligades, caps i neteja.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,27
%02%Costos indirectes0,030,60
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0225uMaó ceràmic buit triple, per revestir, 33x16x11 cm, segons UNE-EN 771-1.18,900,295,48
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,01115,501,27
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,5217,939,329,320,52
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2814,314,014,010,28
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 9/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: Preu Cype FFQ010 18,85 €. Preu IVE (arrebossat en una cara) EFPC1akeb 26,77 €. Preu ITeC (amb maó de gran format) E6142M2EL8T1 16,07 € sense revisar.
Edita preu