REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0047

Partició interior, fàbrica maó ceràmic per a revestir LH7.

1,0023,1123,119,240,5739,98
Formació de fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit doble, per revestir, 33x16x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot part proporcional de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de base, minves, trencaments, lligades, caps i neteja.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,18
%02%Costos indirectes0,030,67
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0190uMaó ceràmic buit doble, per revestir, 33x16x7 cm, segons UNE-EN 771-1.18,900,203,78
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,08115,509,24
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,3017,935,385,380,30
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2714,313,863,860,27
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 9/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: Preu Cype FFQ010 15,30 € (sense arrebossar). Preu IVE (arrebossat en una cara) EFPC1aicb 25,30 €. Preu ITeC (amb maó de gran format) E614D71EBS8M 11,49 €
Edita preu