REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0045

Demolició de paviment de pedra natural.

1,0012,1012,1011,520,7895,21
Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de pedra natural, i picat de l'material d'unió sense incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,23
%02%Costos indirectes0,030,35
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació0,3015,504,654,650,30
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,4814,316,876,870,48
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 9/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: Preu Cype DRS030 12,38 €. Preu IVE DDDR1d 4,74 € (ús d'elements mecànics). Preu ITeC K2194621 8,30 € sense revisar.
Edita preu