REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0043

Demolició de paviment de rajoles hidràuliques.

1,0011,6911,6911,140,7595,30
Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles hidràuliques i picat de l'material d'unió sense incloure la demolició de la base suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,22
%02%Costos indirectes0,030,33
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació0,3415,505,275,270,34
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,4114,315,875,870,41
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 9/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: Preu Cype DRS015 11,89 €. Preu IVE DDDR1b 4,74 € (ús d'elements mecànics). Preu ITeC K2194721 6,64 € sense revisar.
Edita preu