REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0039m

Marquesina de protecció anticaiguda d'objectes per a protecció de vorera. Amb lloguer per a 1 mes.

1,0032,0432,0426,741,6083,46
Subministrament, muntatge i desmuntatge de marquesina de protecció anticaiguda d'objectes, formada per estructura tubular a força de marcs o mòduls de perfils metàl·lics galvanitzats, formació de pas inferior per a vianants, travessers, visera inclinada a 30º i volada a 1,50 m, planxes metàl·liques de quallat superior col·locades transversalment i fixades als marcs, recolzats sobre cargols d'anivellament i placa base, fins i tot senyalització de la zona de treball
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,53
%02%Costos indirectes0,030,92
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0024mLloguer Metro lineal instal·lació pòrtic marquesina, per pas interior de vianants, en vorera. Per 30 dies de lloguer.1,003,853,85
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,8017,9314,3414,340,80
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació0,8015,5012,4012,400,80
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 9/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: Preu Cype YCM040 26,51 €. Preu IVE (mòduls metàl·lics separats 2 m, vol 2,5 m) SSCR3aa 25,16 € / u.
Edita preu