REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0038

Solera formigó armada de 12 cm, en fossat d'ascensor.

1,0053,9253,928,060,5014,95
Formació de paviment continu de formigó armat de 12 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en central, realitzat en obra, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE- EN 10080, sobre separadors homologats; per fons de fossa d'ascensor, fins i tot part proporcional de neteja de la superfície suport, estès i vibrat de formigó.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,16
%02%Costos indirectes0,031,57
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0194Elaboració de Formigó HA-25 / B / 20 / IIa, en obra, amb formigonera portàtil elèctrica de 250L.0,12233,0027,96
REU0193Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.1,102,052,26
REU0189uMaó ceràmic perforat (panal), per revestir, 24x12x9 cm, segons UNE-EN 771-1.25,000,194,75
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,01115,501,16
REU0039dLloguer formigonera portàtil 250L elèctrica.0,2040,008,00
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2517,934,484,480,25
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2514,313,583,580,25
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 9/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: Preu Cype CVF010 251,69 € (en m 3). Preu IVE ECSS1bbbbbacab 11,90 €. Preu ITeC (HA-25 / P / 20 / I, gruix 15 cm, EM 500T 15x15 Ø 6) 193525BA 35,78 €. sense revisar
Edita preu